Podmínky využívání webového portálu "Hni se"

1. Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky užívání portálu "Hni se" (dále jen „portál "Hni se"“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem portálu "Hni se" (dále jen „Podmínky“).

1.2 Portál "Hni se" je nástroj pro vyhledávání a propagaci sportovních a dalších akcí v rámci kalendáře, času a místa kde je akce pořádána.

"Hni se" je zpřístupněna provozovatelem uživateli prostřednictvím webového rozhraní portálu "Hni se" je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží provozovateli.

1.3 Provozovatelem portálu "Hni se" je společnost Sport 5, a.s., Těšnov 1, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 27202569 (dále jen „provozovatel“).

1.4 Uživatelem portálu "Hni se" je právnická nebo fyzická osoba, která projeví vůli využívat, nebo již využívá portál "Hni se".

1.5 Akceptací podmínek provozovatel uděluje uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání portálu "Hni se".

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1 Uživatel je oprávněn užívat portál "Hni se" pouze v rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání tohoto portálu umožňují.

2.2 Uživatel se zároveň zavazuje neužívat portál "Hni se" žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat portál, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu portálu "Hni se".

2.3 Uživatel si je vědom skutečnosti, že provozovatel neodpovídá za vady portálu "Hni se", ani za ztráty dat uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené portálem "Hni se". uživatel se zároveň tímto vzdává vůči provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.4 Užívání portálu "Hni se" může uživatel kdykoliv ukončit a svůj případný uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail provozovatele (info@hnise.cz). Jiné možnosti zrušení ze strany uživatele nejsou možné. uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

3. Práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data a údaje, které má uživatel uložené pod svým uživatelským účtem.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost portálu "Hni se" 24 hodin denně.

3.3 Provozovatel neručí, že portál "Hni se" bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit uživatelský účet uživateli a zamezit mu tak užívání portálu "Hni se" v případě důvodné domněnky, že uživatel vědomě porušuje tyto "Podmínky využívání webového portálu".

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými uživatel na portálu "Hni se" pracuje. provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten uživatelský účet, ke kterému se uživatel nepřihlásil déle než 24 měsíců.

4. Úplata za užívání portálu "Hni se"

4.1 Užívání portálu "Hni se" v rozsahu jeho funkcionality a dle těchto "Podmínek využívání webového portálu" je pro uživatele zdarma.

4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu portál zpoplatnit.

5. Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Aplikace "Hni se" pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a dalších technologií nezbytných pro správný běh Aplikace "Hni se".

5.2 Veškerá data uložená v databázi portálu "Hni se" jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem uživatele a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

5.3 Data uložená v databázi portálu "Hni se" přiřazená ke konkrétnímu uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví uživatele, který k nim má všechna práva, jakož i odpovědnost za ně.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto "Podmínek využívání webového portálu" ve smyslu ust. 1.6 vzniká mezi uživatelem a provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto "Podmínek využívání webového portálu" lze ukončit:

  1. zrušením uživatelského účtu uživatelem
  2. zrušením uživatelského účtu provozovatelem v souladu s těmito "Podmínkami využívání webového portálu"
  3. v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Smluvní vztah dle těchto "Podmínek využívání webového portálu", jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto "Podmínek využívání webového portálu" jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto "Podmínek využívání webového portálu". O jejich změně budou uživatelé informováni při nejbližším přihlášení k uživatelskému účtu od data změny platnosti "Podmínek využívání webového portálu".

6.4 Tyto "Podmínky využívání webového portálu" jsou platné a účinné od 15. 3. 2017.

7. Autorská práva

7.1 reprodukce nebo jakékoliv jiné užití zdrojového kódu a grafického designu portálu "Hni se" není dovoleno.

Součástí propagace sportovní akcí Česka jsou také videomateriály, které Sport 5 a.s. využívá v televizních kampaních, na veletrzích a jiných prezentačních akcích. Aktuální spoty jsou dostupné ve webových stránkách www.sport5.cz. V případě, že máte zájem o materiály ve vyšší kvalitě, kontaktujte nás. Žádosti budou proto posuzovány individuálně na základě konkrétního případu užití spotu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje provozovatel s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o sportovních a jiných akcích v ČR. Snahou je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li provozovatel upozorněn na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jeho možnostech, bude se snažit vady odstranit.

Provozovatel však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah Sport 5 a.s. nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, společnost Sport 5, a.s. není za tento obsah odpovědná.

Provozovatel se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na portálu "Hni se" však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a provozovatel nemůže zaručit, že jeho služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Provozovatel vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace